Plats a la carta

 

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010

 

 

El diccionari en línia Plats a la carta posa a l’abast dels usuaris 7.765 denominacions catalanes de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en castellà, francès, italià, anglès i alemany. La informació d’aquest repertori prové de la base de dades de l’aplicació informàtica Plats a la carta, eina desenvolupada i gestionada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el TERMCAT, i confegida a partir de les denominacions de plats i begudes proposades pels usuaris de l’aplicació, amb l’objectiu de facilitar al sector de la restauració l’elaboració de cartes i menús en català.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Autoria:

Departament de Cultura

  

Autoria i edició:
TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Plats a la carta [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/>

 

Darrera actualització: 05-07-2018

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010

 

 

El diccionari en línia Plats a la carta posa a l’abast dels usuaris 7.765 denominacions catalanes de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en castellà, francès, italià, anglès i alemany. La informació d’aquest repertori prové de la base de dades de l’aplicació informàtica Plats a la carta, eina desenvolupada i gestionada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el TERMCAT, i confegida a partir de les denominacions de plats i begudes proposades pels usuaris de l’aplicació, amb l’objectiu de facilitar al sector de la restauració l’elaboració de cartes i menús en català.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Autoria:

Departament de Cultura

  

Autoria i edició:
TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Plats a la carta [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/>

 

Darrera actualització: 05-07-2018

 

© Autorschaft: Regierung von Katalonien. Generaldirektion für Sprachenpolitik; TERMCAT, Zentrum für Terminologie

© Herausgabe: TERMCAT, Zentrum für Terminologie, 2010

 

 

Das Online-Wörterbuch Plats a la carta enthält 7.765 katalanische Bezeichnungen für Speisen und Getränke und ihre Äquivalente auf Spanisch, Französisch, Italienisch, Englisch und Deutsch. Die Information dieses Verzeichnisses entstammt der vom Sekretariat für Sprachenpolitik der katalanischen Regierung in Zusammenarbeit mit dem TERMCAT erstellten und verwalteten Online-Anwendung Plats a la carta, die ausgehend von durch die Benutzer dieser Anwendung vorgeschlagenen Bezeichnungen entworfen wurde, um dem Gastronomiebetrieb die Ausarbeitung von katalanischsprachigen Speisekarten zu erleichtern.

 

Autorschaft:

Departament de Cultura

  

Autorschaft und Herausgabe:
TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Plats a la carta [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/>

 

DE Lorem ipsum: 05-07-2018

 

© Authors: Government of Catalonia. General Directorate for Language Policy; TERMCAT, Terminology Centre

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2010

 

 

The online dictionary Plats a la carta offers 7,765 Catalan designations for dishes and drinks, together with their equivalent terms in Spanish, French, Italian, English and German. All the information in the dictionary comes from a database of dishes and drinks proposed by users and compiled through an application called Plats a la carta, which has been developed and administered by the Language Policy Department of the Catalan Government in cooperation with TERMCAT, with the aim of encouraging the use of Catalan in restaurant menus.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space "Text de la consulta" ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

Author:

Departament de Cultura

  

Author and publisher:
TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Plats a la carta [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/>

 

Last update: 05-07-2018

 

© Autoría: Generalidad de Cataluña. Dirección General de Política Lingüística; TERMCAT, Centro de Terminología

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2010

 

 

El diccionario en línea Plats a la carta pone a disposición de los usuarios 7.765 denominaciones catalanas de platos y bebidas, con las equivalencias correspondientes en español, francés, italiano, inglés y alemán. La información de este repertorio provioene de la base de datos de la aplicación informática Plats a la carta, herramienta desarrollada y gestionada por la Dirección General de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña en colaboración con TERMCAT, y confeccionada a partir de las denominaciones de platos y bebidas propuestas por los usuarios de la aplicación, con el objetivo de facilitar al sector de la restauración la elaboración de cartas i menús en catalán.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos'), se puede o bien acceder a la llista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y  desplegar les fichas, o bien hacer directamente en el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Autoría:

Departament de Cultura

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Plats a la carta [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/>

 

Última actualitzación: 05-07-2018

 

© Auteurs : Gouvernement de la Catalogne. Direction Générale à la Politique Linguistique; TERMCAT, Centre de Terminologie

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2010

 

 

Le dictionnaire en ligne Plats a la carta met à la portée des utilisateurs 7 765  dénominations catalanes de plats et de boissons et leurs équivalents en espagnol, français, italien, anglais et allemand. L’information contenue dans ce répertoire provient de la base de données du logiciel « Plats a la carta », outil développé et géré par le Direction Générale à la Politique Linguistique du Gouvernement de la Catalogne, en collaboration avec le TERMCAT. Il a été confectionné à partir des dénominations de plats et de boissons proposées par des utilisateurs du logiciel et a pour but de faciliter l’élaboration de cartes et de menus en catalan dans le secteur de l’hôtellerie.


 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Auteur :

Departament de Cultura

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Plats a la carta [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/>

 

Dernière actualisation: 05-07-2018

 

© Autori: Governo della Catalogna. Direzione Generale di Politica Linguistica; TERMCAT, Centro di Terminologia

© Editore: TERMCAT, Centro di Terminologia, 2010

 

 

Il dizionario online Plats a la carta mette a disposizione degli utenti 7.765 denominazioni catalane di piatti e bevande, con i termini equivalenti in spagnolo, francese, italiano, inglese e tedesco. La informazione di questa collezione procede dal database dell’applicazione Plats a la carta, un progetto sviluppato e gestito dalla Direzione Generale di Politica Linguistica del Governo della Catalogna in collaborazione con TERMCAT, creato in base ai piatti e alle bevande proposte dagli utenti con lo scopo di agevolare l’ellaborazione dei menu in catalano al settore della ristorazione.

 

 

Autore:

Departament de Cultura

 

 Autore e editore:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Plats a la carta [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/>

 

Ultimo aggiornamento: 05-07-2018